CLOSED - ค่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ (Human Camp) ม.เชียงใหม่
CLOSED - ค่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ (Human Camp) ม.เชียงใหม่

CLOSED - ค่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ (Human Camp) ม.เชียงใหม่

ทางคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ หรือมีความสนใจในกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์

วันที่จัดกิจกรรม

29 มีนาคม – ศุกร์ 1 เมษายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

24 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนที่รับสมัคร

70 คน

ค่าใช้จ่าย

800 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ

ม.ปลาย / ปวช

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

จัดโดย

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่จัด

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจุบันพรมแดนความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์นั้นมีความแตกต่างและหลากหลาย อีกทั้งมุ่งเน้นในการทำความเข้าใจคำถามอันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งนำความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพต่างๆ

ติดต่อผู้จัด

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0FB.png
0L.png
0w.png