CLOSED - ค่ายนักการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลอัจฉริยะ
CLOSED - ค่ายนักการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลอัจฉริยะ

CLOSED - ค่ายนักการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลอัจฉริยะ

ค่ายนักการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาลอัจฉริยะ มาสัมผัสประสบการณ์การเป็นนักการจัดการ ที่จะทำให้น้องๆ รู้ และเข้าใจการเป็นนักการจัดการมืออาชีพ

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 5 – อาทิตย์ 6 มีนาคม 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

28 กุมภาพันธ์ 2565

จำนวนที่รับสมัคร

40 คน

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

คุณสมบัติ

ม.6 / ปวช. / ปวส. 

1. ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. หรือ ปวส. 

2. เป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้หรือนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ 

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบค้างคืน

จัดโดย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

สถานที่จัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้องๆ จะได้เรียนรู้หลักการจัดการ การวางแผน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการธุรกิจอาหาร มารู้จักสถานที่เรียน อาจารย์ พี่ๆ ในมหาวิทยาลัยกันนะ….

ติดต่อผู้จัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง

0FB.png
0L.png
0w.png