CLOSED - ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 18 (Pharmacamp 18th)
CLOSED - ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 18 (Pharmacamp 18th)

CLOSED - ค่ายอยากเป็นเภสัชกรครั้งที่ 18 (Pharmacamp 18th)

ค่ายอยากเป็นเภสัชกร (Pharmacamp) ครั้งที่ 18 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงลักษณะการเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ และมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นต่อวิชาชีพเภสัชกรรม

วันที่จัดกิจกรรม

เสาร์ 23 – อาทิตย์ 24 เมษายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

20 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

120 คน

ค่าใช้จ่าย

50 บาท (จ่ายตอนสมัคร) 500 บาท (จ่ายหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม)

คุณสมบัติ

ม.ปลาย

รูปแบบการจัด

จัดกิจกรรมในสถานที่จริง แบบไม่ค้างคืน

จัดโดย

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่จัด

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ติดต่อผู้จัด

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0FB.png
0L.png
0w.png