CLOSED - ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021
CLOSED - ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021

CLOSED - ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021

การประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท และโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่จัดกิจกรรม

สมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 มีนาคม 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

สมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

  • เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  • ต้องไม่เคยผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยมาก่อน

  • สามารถเดินทางต่างประเทศได้

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท และโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี


หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2564

"สุขที่กาย ด้วยความเข้าใจ – Better Health"
เยาวชนจะต้องนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของเราภายใต้แนวคิด “ความเข้าใจเรื่องสุขภาพที่ดีและไม่ดีสามารถเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไร เราจะดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นในภาวะเช่นนี้ได้อย่างไร” พร้อมแนวทางและรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบถึงเราทุกคน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่โดยเริ่มต้นจากการเข้าใจโลก ตนเอง คนรอบข้าง ตลอดจนเรื่องราวสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น SDG ข้อที่ 3 ว่าด้วยการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงมีความจำเป็นในการหาแนวทางและรูปแบบการสื่อสารที่มีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ เพื่อให้การสื่อสารวิทยาศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


แนวทางและรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน


ผู้สมัครจะต้องนำเสนอรูปแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการนำเสนอที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ตนได้กำหนด เช่น การพูดถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ (Talk), การนำเสนอด้วยรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show), การแสดงสาธิต (Demon), เล่านิทาน, การแสดงละคร, ละครหุ่น (mini puppet theatre), หนังสือ pop up, คลิปอะนิเมชั่น, การ์ตูนเล่าเรื่อง, ละครวิทยุ, หนังสั้น หรืออื่น ๆ

ติดต่อผู้จัด

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

0FB.png
0L.png
0w.png