CLOSED - ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565
CLOSED - ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

CLOSED - ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

วันที่จัดกิจกรรม

ไม่ระบุ

วันที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ - 6 เมษายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์หรือส่งทางไปรษณีย์

จัดโดย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

  • เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

  • เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 8 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ หรือทัณฑสถาน อนุโลมให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงได้ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้า)

  • บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6-12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ A4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

ติดต่อผู้จัด

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0FB.png
0L.png
0w.png