CLOSED - ประกวดคลิปวีดีโอสั้น KKUIC The insider 8 หัวข้อ "แต่งตัวยังไงให้โลกจำ"
CLOSED - ประกวดคลิปวีดีโอสั้น KKUIC The insider 8 หัวข้อ "แต่งตัวยังไงให้โลกจำ"

CLOSED - ประกวดคลิปวีดีโอสั้น KKUIC The insider 8 หัวข้อ "แต่งตัวยังไงให้โลกจำ"

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น KKUIC The insider 8 หัวข้อ "แต่งตัวยังไงให้โลกจำ" ภายใต้ธีม "Neon Galaxy" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

วันที่จัดกิจกรรม

 • ช่วงเผยแพร่ผลงานเพื่อนับคะแนนยอดกดไลค์ & กดแชร์ วันที่ 24 – 29 มีนาคม 2565

 • วันตัดสินและประกาศผล วันที่ 1 เมษายน 2565 (Streaming ผ่าน Page Facebook)

วันที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร วันที่ 7 – 23 มีนาคม 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • คุณสมบัติผู้เข้าประกวด (ประเภทที่ 1)เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา (ไม่จำกัดลำดับชั้น)
  สามารถส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน โดยต้องกรอกรายละเอียดในฟอร์มให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  แนบหลักฐานการเป็นนักเรียนของผู้ร่วมทีมทุกคน เช่น สำเนาบัตรนักเรียน หรือหลักฐานอื่น ๆ

 • คุณสมบัติผู้เข้าประกวด (ประเภทที่ 2)บุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
  สามารถส่งผลงานได้ทั้งรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่มไม่เกิน 3 คน โดยต้องกรอกรายละเอียดในฟอร์มให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  แนบหลักฐานบัตรประชาชนของผู้ร่วมทีมทุกคน

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

Khon Kaen University International College (KKUIC)

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 แต่งตัวไปเรียนยังไงให้โลกจำ (นักเรียนระดับมัธยมศึกษา)

 • ประเภทที่ 2 แต่งตัวยังไงให้โลกจำ (บุคคลทั่วไป)

กติกาการประกวด

 • ผู้แข่งขันจะต้องนำเสนอคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "แต่งตัวยังไงให้โลกจำ" ในธีมของ Neon galaxy

 • ระยะเวลาความยาวคลิปวีดีโอไม่เกิน 30 วินาที ต่อ 1 คลิปวีดีโอ

 • คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งในรูปแบบไฟล์ .MP4

 • หนึ่งทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน

 • ไม่จำกัดรูปแบบคลิปวีดีโอ ผู้แข่งขันสามารถจัดทำคลิปวีดีโอได้หลากหลายรูปแบบ

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดทำคลิปด้วยตัวเองและทีมงาน (ห้ามนำคลิปผู้อื่นมาส่งประกวด)

 • คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยถูกเผยแพร่หรือผ่านการประกวดทุกกรณี รวมถึงคลิปวีดีโอต้องไม่มีลิขสิทธิ์ หรือ ข้อผูกมัดกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ KKUIC The Insider 8 ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง

 • ๆได้ตามความเหมาะสม

 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ ภาพ เสียง วีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตและสร้างสรรค์ผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาชัดเจน

 • ผู้เข้าประกวดสามารถกดไลค์ & กดแชร์ ผลงานตัวเองที่ทางเพจ Facebook ของ KKUIC The Insider 8 ได้มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ ตลอดเวลาการแข่งขัน เนื่องจากทางคณะกรรมการจะพิจารณาจำนวนยอดกดไลค์ & กดแชร์ เพื่อประกอบผลการตัดสิน

เกณฑ์การให้คะแนน

 • เนื้อหา 20 %

 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 %

 • เทคนิคการเล่าเรื่อง 20 %

 • คุณภาพในการผลิต 20 %

 • ยอดกดไลค์&กดแชร์ 20 %

วิธีการส่งคลิปวีดีโอ

 • ลงทะเบียนและส่งผลงานผ่าน Google form

 • รออีเมลล์การคอนเฟิร์มการรับผลงานจากทีมงาน

 • ในกรณีที่ต้องการส่งหลายผลงาน ให้กรอก 1 form / 1 ผลงานวีดีโอ

ติดต่อผู้จัด

Khon Kaen University International College (KKUIC)

0FB.png
0L.png
0w.png