CLOSED - ประกวดธุริจแฟรนไชส์ไทย ปี 2565 "Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022"
CLOSED - ประกวดธุริจแฟรนไชส์ไทย ปี 2565 "Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022"

CLOSED - ประกวดธุริจแฟรนไชส์ไทย ปี 2565 "Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022"

ขอเชิญผู้ประกอบการแฟรนไชส์ สมัครเข้าร่วมการประกวดธุริจแฟรนไชส์ไทย ปี 2565 "Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022" ชิงโล่เชิดชูเกียรติ และสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน

วันที่จัดกิจกรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 เมษายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 เมษายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

  • เป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล

  • เป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) หรือ แฟรนไชส์ซี (Franchisee) ที่ได้รับสิทธิจากต่างประเทศ และมีสาขาแฟรนไชส์

  • เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

0FB.png
0L.png
0w.png