CLOSED - ประกวดนวัตกรรมใหม่ในการนำระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (แทนบัตร) ไปใช้งาน "Mobile ID Innovation Awards"
CLOSED - ประกวดนวัตกรรมใหม่ในการนำระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (แทนบัตร) ไปใช้งาน "Mobile ID Innovation Awards"

CLOSED - ประกวดนวัตกรรมใหม่ในการนำระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (แทนบัตร) ไปใช้งาน "Mobile ID Innovation Awards"

ขอเชิญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หน่วยงาน และองค์กร ส่งผลงานประกวดนวัตกรรมใหม่ในการนำระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (แทนบัตร) ไปใช้งาน "Mobile ID Innovation Awards"

วันที่จัดกิจกรรม

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 10 ทีมสุดท้าย วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

 • ผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย เข้าอบรมหลักสูตรโครงการ วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2565 (ทีมที่ผ่านเข้ารอบต้องเข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด)

 • Pitching concept idea วันที่ 1 มิถุนายน 2565

 • ประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศพร้อมมอบเงินรางวัล วันที่ 3 มิถุนายน 2565

 • ทีมผู้ชนะพัฒนาผลงาน ส่งมอบ กสทช. วันที่ 4 มิถุนายน – 4 ตุลาคม 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 30 เมษายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

 • นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 และประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง การกำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 โดยการกำหนดระดับของวิสาหกิจจะเป็นไปตามภาคธุรกิจ การจ้างงาน และรายได้ แบ่งเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมแบ่งเป็น วิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) และวิสาหกิจขนาดย่อม (Small Enterprise)
  วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium Enterprise)

 • สถานศึกษา

 • หน่วยงานของรัฐ

 • สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่น ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ

 • เป็นนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจ พิจารณากำหนดเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ เห็นควรจำกัดให้นิติบุคคลส่งทีม เข้าร่วมได้รายละ 1 ทีม เท่านั้น

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช) และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หัวข้อการแข่งขัน

 • พัฒนาแพลตฟอร์มบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ("แทนบัตร")

 • สร้างนวัตกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ต้องมีบุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี ตัวอย่างเช่น ประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์ม ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

 • กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการพิจารณายกเว้น ผ่อนผัน โดยคำนึงถึงความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์และความพร้อมใน การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ

กติกาการสมัคร

 • จำกัดให้นิติบุคคลส่งทีมเข้าร่วมได้รายละ 1 ทีม เท่านั้น

 • สมาชิกสามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น หากปรากฏรายชื่อในทีมอื่น ทางคณะกรรมการจะตัดสิทธิ์รายชื่อนั้นออกจากทีมทุกทีมที่ลงแข่งขันทันที

 • ผลงานไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน

 • ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด รวมทั้งแนบรูปถ่าย ที่เห็นใบหน้าชัดเจนของผู้เข้าแข่งขัน จึงจะถือว่าการสมัครเข้าแข่งขันสมบูรณ์

 • ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

 • แผนธุรกิจแสดงถึงความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจที่สามารถสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจได้จริง ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและคุณค่า ที่จะนำเสนอต่อผู้ใช้งาน แหล่งของรายได้ของโครงการ ต้นทุนและทรัพยากรเบื้องต้น รวมทั้งแผนการจัดหาเงินทุน (ถ้ามี)

 • แนวคิดแสดงผลกระทบ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ต่อภาพรวมของประเทศ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการนำแพลตฟอร์มที่พัฒนา ขึ้นมาไปใช้งานจริง

 • แผนงานนำเสนอแนวคิดด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของระบบที่เหมาะสม

 • แผนงานนำเสนอแนวทางนโยบายการจัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เหมาะสม

หมายเหตุ ทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานให้เป็นของ กสทช. แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่มีการตกลงกันเป็นอื่น


เอกสารในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่าย (สมาชิกทุกคนในทีม)

 • แผนโครงการและแนวคิดในการทำธุรกิจ (Business Idea)

 • แฟ้มผลงาน (Portfolio)

ติดต่อผู้จัด

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช) และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

0FB.png
0L.png
0w.png