ประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565
ประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565

ประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ รางวัลเงินทุน รศ.ดร.ม.ล.อานันท์ชนก ลดาวัลย์ พานิชพัฒน์ พ.ศ. 2565

วันที่จัดกิจกรรม

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย

  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา

  • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลักษณะผลงาน
เนื้อหาของบทกวีที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหามุ่งส่งเสริมศีลธรรมและคุณธรรมทุกรูปแบบ และมุ่งต่อต้านกระแสสังคมที่มีแนวโน้มไปในด้านวัตถุนิยม เป็นกวีนิพนธ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษถูกต้องและมิได้ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ความยาวประมาณ 20-50 บรรทัด

ติดต่อผู้จัด

ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0FB.png
0L.png
0w.png