ประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะสำหรับคนเมือง One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond"
ประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะสำหรับคนเมือง One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond"

ประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะสำหรับคนเมือง One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond"

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบที่นั่งสาธารณะสำหรับคนเมือง One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 "Seatscape & Beyond"

วันที่จัดกิจกรรม

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2565

วันที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

  • ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่จํากัดสาขาวิชา

  • ผู้เข้าประกวดสามารถเข้าร่วมได้ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน

  • ผู้เข้าประกวดแต่ละกลุ่มสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบการตัดสินเพียง 1 ผลงานเท่านั้น

  • ผู้เข้าประกวดแต่ละกลุ่มสามารถมีสมาชิกจากต่างสาขาวิชาได้ เช่น สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิศวกรรม สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาอื่นๆ

  • ผู้เข้าประกวดต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนดํา เนินการครอบคลุมกระบวนการออกแบบทุกขั้นตอน ดังต่อไปนี้

-การนํา เสนอแนวคิดการออกแบบ (Design Concept)
-การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ (Design Workshop)
-การพัฒนาผลงานออกแบบ (Design Development)
-การเขียนแบบทางเทคนิคเพื่อการผลิต (Technical Drawing)
-การผลิตผลงานต้นแบบ (Design Prototyping)
-การผลิตผลงานจริง (Design Fabrication)

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

One Bangkok ร่วมกับ THINKK Studio

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัด

One Bangkok ร่วมกับ THINKK Studio

0FB.png
0L.png
0w.png