ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วันที่จัดกิจกรรม

ประกาศผล วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทางหน้าเพจวิทยาลัย

วันที่เปิดรับสมัคร

สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

จำนวนที่รับสมัคร

ไม่จำกัดผู้เข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการจัด

ส่งผลงานออนไลน์

จัดโดย

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่จัด

ออนไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

 • จำนวนชุดผลงานที่ส่งได้คือ 1 ชิ้น ต่อ 1 คน ประกอบด้วย

 1. ชิ้นงานตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ สีและขาวด า ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 DPI

 2. คำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์

 3. การนำไปประยุกต์ใช้กับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 • รูปแบบตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิต และออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้

 • ลายเส้นสี องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เมื่อมาประกอบกันเข้าต้องสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ (imagination) การเป็นวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • การออกแบบตราสัญลักษณ์ควรมีสัดส่วนที่สามารถนำไปใช้คู่กับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม

 • ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ตราสัญลักษณ์จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวิทยาลัย โดยมีแนวคิด ดังนี้

 1. ภารกิจหลักของวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน (การพัฒนานวัตกรรมมนุษย์และสังคม การพัฒนาชุมชนร่วมสมัย องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์การ งานอาสาสมัคร การประเมินโครงการพัฒนา การลงพื้นที่ชุมชนปฏิบัติงานสนาม และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม)

 2. ให้ความหมายสื่อถึงศาสตร์แห่งการพัฒนา “พัฒนศาสตร์” และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยคือ “สถาบันการศึกษาชั้นน า ด้านพัฒนศาสตร์ เพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืนของประชาคมโลก”

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน หากพบว่า ท่านทำผิดหลักเกณฑ์ตามที่แจ้งวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงานของท่าน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

การสมัครและส่งผลงาน

 • กรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร (ที่ลงนามแล้ว) ส่งพร้อมชุดผลงาน ได้ที่ https://forms.gle/y8ZiK6rQU9JqCQcc6

 • ชุดผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีค าอธิบายผลงานหรือมีเอกสารประกอบค าอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบส่งชุดผลงานโดยอัปโหลดผลงานที่ส่งเข้าตามลิงก์ข้างต้น ผลงานประกวดทุกชิ้นหากมีอักษรจะต้องระบุ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะเป็น FONT ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็ได้

 • ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะได้ใช้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด วิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 • คณะกรรมการตัดสิน สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานมีความโดดเด่น น่าสนใจ จดจำง่าย และสื่อความหมายถึงเอกลักษณ์การเป็น วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 • การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์

 • ความสวยงาม และความครบถ้วนขององค์ประกอบ

 • มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้ได้จริงกับการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สื่อทัศน์ในระบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์การพิมพ์ผ้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยได้ทุกประเภท

ติดต่อผู้จัด

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0FB.png
0L.png
0w.png