Meetup with interior designer

สังคม/โครงการ

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น...
ประกวดคลิป "น้ำบาดาล ยั่งยืน"
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ...

งานแข่งขันที่นิยม

bg.jpg
date tag.png
ประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565 ชิงรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565

แข่งขัน, สังคม/โครงการ

bg.jpg
date tag.png
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2565

ขอเชิญผู้สนใจ กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2565

แข่งขัน, สร้างสรรค์, ความสามารถ, สังคม/โครงการ

bg.jpg
date tag.png
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น
ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”

การประกวดคลิปวิดีโอสั้น
ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”
เงินรางวัลรวม 380,000 บาท

แข่งขัน, สังคม/โครงการ, ความสามารถ, สร้างสรรค์

bg.jpg
date tag.png
ประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 - 18 ปี ใน 5 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

แข่งขัน, ความสามารถ, สร้างสรรค์, สังคม/โครงการ

bg.jpg
date tag.png
ประกวดคลิป "น้ำบาดาล ยั่งยืน"

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "น้ำบาดาล ยั่งยืน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

แข่งขัน, สังคม/โครงการ, ความสามารถ, สร้างสรรค์

bg.jpg
date tag.png
CLOSED - ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2565

ขอเชิญนิสิตนักศึกษา (ปริญญาตรี) และบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์ โครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท

แข่งขัน, สังคม/โครงการ, ความสามารถ

bg.jpg
date tag.png
CLOSED - ประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

แข่งขัน, สังคม/โครงการ, วิชาการ

bg.jpg
date tag.png
CLOSED - ประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ "แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก"

ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ "แก่นไทย เชื่อมไทย เชื่อมโลก" ชิงรางวัล 4 ภูมิภาค มูลค่ารวมกว่า 850,000 บาท เริ่มต้นภาคกลาง 22 จังหวัด

แข่งขัน, ความสามารถ, สังคม/โครงการ, สร้างสรรค์

bg.jpg
date tag.png
CLOSED - ประกวดออกแบบตู้ร้านค้า Upcycling Shop และ ป้ายถือสำหรับรณรงค์โครงการ หัวข้อ "รักโลก...รักษ์ทะเล"

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตู้ร้านค้า Upcycling Shop และ ป้ายถือสำหรับรณรงค์โครงการ หัวข้อ "รักโลก...รักษ์ทะเล" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 45,000 บาท

แข่งขัน, สร้างสรรค์, สังคม/โครงการ, ความสามารถ

bg.jpg
date tag.png
CLOSED - ประกวด "แข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน"

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "แข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

แข่งขัน, ความสามารถ, สร้างสรรค์, สังคม/โครงการ

bg.jpg
date tag.png
CLOSED - ประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม "TSX Youth Award Program 2022"

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม "TSX Youth Award Program 2022" ภายใต้แนวคิด "Innovation for Sustainability: Food Sustainability Challenge" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

แข่งขัน, ความสามารถ, สร้างสรรค์, สังคม/โครงการ

bg.jpg
date tag.png
CLOSED - ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

แข่งขัน, | ออนไลน์, วิชาการ, สังคม/โครงการ, ความสามารถ

กิจกรรมอื่น ๆ

Performing Art Class

ค่าย

Trash Pick-Up

อาสา

Award Winner

แข่งขัน