Art Class

งานแข่งขัน

Content's Coming
Content's Coming
Content's Coming

งานแข่งขันที่นิยม

bg.jpg
date tag.png
ประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่ 11 : Chommanard Book Prize ครั้งที่ 11 ประเภท (Fiction-Novel)

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเขียนสตรีไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลชมนาด ครั้งที่ 11 : Chommanard Book Prize ครั้งที่ 11 ประเภท (Fiction-Novel) ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์

แข่งขัน, สร้างสรรค์, วิชาการ, | ออนไลน์

bg.jpg
date tag.png
ประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GLOBE Student Research Competition 2022" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

แข่งขัน, สังคม/โครงการ, วิชาการ

bg.jpg
date tag.png
ประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 : Young Thai Science Ambassador, YTSA 2021

การประกวดทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท และโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี

แข่งขัน, วิชาการ, | ออนไลน์

กิจกรรมอื่น ๆ

Performing Art Class

ค่าย

Trash Pick-Up

อาสา

Award Winner

แข่งขัน